VI OTP** im. Jana Chojankowskiego (22.06.2024)

REGULAMI TURNIEJU

1. Przepisy ogólne.
  1.1 Podstawowym dokumentem regulującym wszelkie sprawy organizacyjne i regulaminowe jest STATUT Stargardzkiego Stowarzyszenia Miłośników Brydża Sportowego „Brydż-Star” w Stargardzie.
  1.2 Za organizacją turnieju brydżowych odpowiada Zarząd Stowarzyszenia „Brydż-Star”. W kompetencji Zarządu pozostają wszystkie sprawy organizacyjne, finansowe i dyscyplinarne.
  1.3 Celem turniej jest popularyzacja brydża sportowego w środowisku stargardzkim i województwie zachodniopomorskim jak również wśród młodzieży szkolnej. Turniej powinien być formą rywalizacji sportowej, czynnego wypoczynku i rekreacji opartą na zasadzie koleżeńskości, poszanowania zasad fair play i dobrego wychowania.
  1.4 W turniejach mogą uczestniczyć wszyscy brydżyści, zarówno zrzeszeni jak i nie zrzeszeni w PZBS – pod warunkiem przestrzegania zasad niniejszego regulaminu oraz opłacający ustaloną przez Zarząd stawkę startową.
  1.5 Osoby zgłaszające swój udział w turnieju wyrażają zgodę na nieodpłatne i nieograniczone wykorzystanie swojego wizerunku jako uczestnika turnieju.
2. Przepisy organizacyjne.
  2.1 Z ramienia Zarządu osobą odpowiedzialną za wszystkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem zawodów brydżowych jest Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona.

  2.2 Na turniejach oficjalnym przedstawicielem organizatora jest Sędzia nadzorujący stronę techniczną i porządkowo-dyscyplinarną w zakresie określonym w obowiązujących przepisach Międzynarodowego Prawa Brydżowego, Regulaminów PZBS jak również Statutu Stowarzyszenia „Brydż-Star”. Zadaniem sędziego jest właściwe przygotowanie i sprawne przeprowadzenie turnieju, nadzór nad utrzymaniem atmosfery zapewniającej zadowolenie i poszanowanie godności wszystkich uczestników, dyscypliny na sali gry w czasie zawodów oraz prowadzenie rozgrywek zgodnie ze sportowym duchem brydża sportowego.
  2.3 Decyzja sędziego podjęta w sprawach wynikających z Międzynarodowego Prawa Brydżowego, jest ostateczna.
  2.4 Wprowadza się zakaz stosowania otwarć blefowych – na otwarcie 1 w kolor min. 4 karty w kolorze i minimum 10 PC.
  2.5 Wprowadza się zakaz blefu otwarciem konwencyjnym.
  2.6 Dopuszczalne jest wejście „2 karo” po otwarciu „1 trefl” w znaczeniu WILKOSZ lub MULTI.
  2.7 Karta konwencyjna jest zalecana dla ochrony własnych praw.
  2.8 Pary stosujące systemy sztuczne są zobowiązane posiadać kartę konwencyjną (szczegółowy opis systemu) oraz każdorazowo przed rozpoczęciem licytacji z nową parą poinformować o tym fakcie przeciwników.
  2.9 Zakaz oddalania się od stołu przed sygnałem zmiany bez zgody sędziego.
  2.10 Zakaz używania telefonów komórkowych podczas gry.
  2.11 Zakaz prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.
  2.12 Kategorycznie zabrania się palenia papierosów, w tym e-papierosów i spożywania alkoholu na sali gry. Za nie stosowanie się do w/w wymogów sędzia winien nakładać kary porządkowe do wykluczenia z turnieju włącznie.
  2.13 Zapisy do turnieju wraz z opłatą startową przyjmuje sędzia do godz. 09.55 , zaś rozpoczęcie turnieju następuje najpóźniej o godz. 10.00.
  2.14 Termin składania odwołań od wyników upływa 10 minut po ich ogłoszeniu.
  2.15 Zróżnicowanie lokat dzielonych.
    2.15.1 O wyższym miejscu decyduje:
      2.15.1.1 korzystniejszy rezultat liczony zgodnie z § 45 ust. 1 Regulaminu Zawodów PZBS;
      2.15.1.2 w następnej kolejności niższy współczynnik WK zawodników łącznie;
      2.15.1.3 przy równym współczynniku WK mniejsza ilość PKLi obu zawodników na koniec poprzedniego miesiąca wg. Cezara.
3. Przepisy dyscyplinarne
  3.1 Sędzia turnieju odpowiedzialny jest za sprawy techniczne i dyscyplinarne turnieju brydżowego i ma on wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów brydża porównawczego, a w szczególności może:
    3.1.1 nie dopuścić zawodnika do turnieju w przypadku stwierdzenia stanu wskazującego na spożycie większej ilości alkoholu;
    3.1.2 wykluczyć zawodnika z turnieju po stwierdzeniu stanu upojenia alkoholowego, głośnego lub w inny sposób rażącego zachowania się przy stoliku, używania słów niecenzurowanych lub zachowania, które odbiega od ogólnie przyjętych norm zwyczajowych;
    3.1.3 stosować wszelkie kary przewidziane przepisami MPB i regulaminami PZBS w celu utrzymania ładu i porządku oraz właściwego tempa rozgrywek brydżowych, w szczególności za:
      3.1.3.1 opuszczanie miejsca przy stole przed sygnałem zmiany;
      3.1.3.2 palenie papierosów i e-papierosów w miejscach niedozwolonych;
      3.1.3.3 spożywanie alkoholu na sali gry;
      3.1.3.4 używanie telefonów komórkowych (zaleca się wyciszenie telefonów przed rozpoczęciem gry);
      3.1.3.5 prowadzenie głośnych rozmów i komentarzy;
      3.1.3.6 „spalenie” rozdania;
    3.1.4 zawodnika, który samowolnie opuścił turniej w czasie jego trwania lub został z niego wykluczony, sędzia jest upoważniony do nie dopuszczenia do kolejnych turniejów organizowanych przez SSMBS „Brydż-Star”;
    3.1.5 wnioskować do Zarządu o zawieszenie w prawach zawodnika, który nagminnie narusza dobre obyczaje, swoim zachowaniem i postępowaniem rzuca cień na środowisko brydżowe;
    3.1.6 odmówić przyjęcia zgłoszenia do turnieju z innych ważnych przyczyn, podając powód odmowy, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Zarządu „Brydż-Star”.
3.2 Uczestnik turnieju, który został wykluczony z turnieju przez sędziego ma prawo do odwołania od w/w decyzji do Zarządu SSMBS „Brydż-Star”. Od decyzji Zarządu zawodnik może odwołać się do Zarządu ZZBS oraz PSBS jako ostatniej instancji.

ZARZĄD SSMBS „BRYDŻ-STAR”

Leave a Comment

Login  Login

Zobacz więcej…
Scroll to Top
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development